Monday 25 August 2014

Seisho yoroku 1898Bonsai from a catalogue of an exhibition Seisho yoroku that was organized by Kurokawa Shinzaburo and others in March 1897.